• Zoeken

Voorbeelden van scholen

De St.Maartenschool, een school voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen, heeft in juni 2016 het themacertificaat Welbevinden en Sociale Veiligheid behaald!

 ‘Onze school is gezond!’, prijkt er op de site van de school. ‘Ja, we zijn er trots op!’, vertellen Ceciel Simons en Femke Kinkelaar. Ceciel is eén van de teamleiders op de St.Maartenschool, Femke Kinkelaar is leerkracht. Samen hebben ze de aanvraag voor het vignet Gezonde School gedaan.

‘Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor actieve, gezonde leerlingen en een veilige schoolomgeving. We hebben continue aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Het draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Een gevoel van veiligheid is een basale voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen.’

‘We zijn beide contactpersonen voor collega’s en ouders die grensoverschrijdend gedrag willen melden. Op school hebben we onder andere een pestprotocol en een meldcode huiselijk geweld. In de lessen sociaal emotionele vorming wordt systematisch aandacht besteed aan hoe we goed met elkaar omgaan. We werken met Leefstijl en STIP. Op onze school zijn afspraken gemaakt over hoe we ons gedragen in de gang, op het plein en bij het wachten op de taxi. Deze afspraken  staan in het schoolgedragsplan. De klassenregels maken we samen met de kinderen en deze sluiten aan op dit plan.

Het was niet nodig veel nieuws te doen. Het in beeld brengen wat we hier al jaren doen voor het welbevinden van kinderen en de sociale veiligheid, bleek vignetwaardig! Het Digitaal Veiligheidsplan van School en Veiligheid hebben we gebruikt om alles wat we doen inzichtelijk te bundelen en toegankelijk te maken voor alle medewerkers.’

Op de St.Maartenschool blijft het al jaren niet alleen bij woorden. Het beleidsplan en de protocollen zijn op orde. Minstens zo belangrijk is het dat het gehele team zich hard maakt voor het welbevinden van de leerlingen op de St.Maartenschool. Op elk moment van de dag! Iedereen onderkent dat sociale veiligheid van wezenlijk belang is voor alle kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor welbevinden. ‘Afgelopen jaar is met stichting leerKRACHT een traject ingezet waarbij we elke dag samen een beetje beter willen worden. Leerkrachten bereiden samen een les voor, leggen korte lesbezoeken af bij elkaar en geven elkaar feedback. Tijdens dit traject werd opnieuw duidelijk dat aan betrokkenheid geen gebrek is op de St.Maartenschool. Door middel van leerlingensessies bijvoorbeeld betrekken we de mening van de leerling bij ons onderwijs. We hebben ervaren dat we enorm veel kunnen leren van elkaar en dat de mening van de leerlingen van wezenlijk belang is om ons onderwijs te verbeteren.’

De St.Maartenschool heeft de smaak te pakken om middels het vignet Gezonde School te laten zien wat de school belangrijk vindt. Het komend schooljaar krijgt gezonde voeding aandacht en gaat de school voor het themacertificaat Bewegen & Sport.   

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.